Šiaulių sporto mokykla "ATŽALYNAS"
Titulinis

Titulinis
Sporto administratoriai stebino kūrybingumu


2016-05-04

Gegužės 2-3 dienomis Birštone vyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) organizuoti sporto administratorių kursai.

Tai buvo jau antra šių kursų dalis, surengta po poros savaičių pertraukos. Kursuose dalyvavo per dvidešimt Lietuvos sporto federacijų, sporto klubų, sporto centrų ir sporto mokyklų atstovų. Beje, pasak LTOK programų vadovės Vaidos Masalskytės, norinčių dalyvauti kursuose buvo bemaž dukart daugiau. 

Antrą kursų dalį vedė Lietuvos sporto universiteto docentė Irena Valantinė. Kursų dalyviai tobulino komunikacijos vadybos, efektyvus vadovavimo, sprendimų priėmimo, žmogiškų išteklių valdymo kompetencijas. Tam buvo pasirinkti įvairūs metodai – nuo individualių užduočių iki darbo grupėse. Po pirmosios kursų dienos jų dalyviai turėjo parengti namų darbus. Doc. I.Valantinė buvo maloniai nustebinta sporto organizacijų atstovų parengtais savo grupių pristatymais – jie buvo kūrybingi, nors darbą pirmąją dieną visi baigė vėlai. 

Kursams pasibaigus, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė jų dalyviams baigimo sertifikatus, kuriuos pasirašė TOK prezidentas Thomas  Bachas ir šių kursų direktorė Agnė Vanagienė.

Sporto administratorių mokymus finansuoja Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Olimpinio solidarumo programa, skirta sportininkų meistriškumo, trenerių bei sporto administratorių kvalifikacijos kėlimui, bei olimpinių idealų sklaidai. Programa įgyvendinama kartu su nacionaliniais olimpiniais komitetais.


Daina Gudzinevičiūtė ir Giedrius Snudaitis


Informacija:  www.ltok.lt
Kanojų treneriui A. Navickui – sveikinimai jubiliejaus proga

2016-04-15

 


Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pasveikino 50 metų jubiliejų švenčiantį kanojų irklavimo trenerį Artūrą Navicką. Gėlės, padėka, atminimo suvenyras įteikti treneriui už jo treniruojamų vaikų puikius rezultatus, kanojų sporto propagavimą ir tvirtą poziciją. Kartu jubiliatą sveikino mero pavaduotojas Stasys Tumėnas, Kūno kultūros ir sporto skyriaus atstovai.

„Kartelę išsikėlėte sau aukštai, linkiu laikyti tą tempą ir toliau. Savo teisingu ir atviru žodžiu auklėkite jaunimą, būkite jam įkvepiančiu pavyzdžiu“, – linkėjo meras.

Nuo 2009 m. Šiaulių sporto mokykloje „Atžalynas“ dirbantis kanojų irklavimo treneriu Artūras Navickas yra ir „Sandoros“ progimnazijos kūno kultūros mokytojas. Nors sporto mokykloje treneris dirba tik keletą valandų per dieną, jau išugdė talentingus jaunuosius sportininkus, kurie varžosi Europos čempionatuose. A. Navickas paminėjo savo gabiausius auklėtinius – Rūtą Dagytę, Osvaldą Murzą, Dominyką Murzą, Donatą Valterį, Mantą Povilaitį. „Tiesiog geri vaikai papuolė“, – kukliai gūžtelėjo pečiais treneris.

 „Atžalyno“ sporto mokyklos direktorius Stasys Monkus pabrėžė, kad sporto pedagogas dirba kartu su šalies mokslininkais, kviečiasi juos į Šiaulius, kuria treniruočių metodikas. Be to, domisi ir renka kanojų sporto istoriją.

Kalbėdamas apie tai, ko trūksta kanojų sportui Šiauliuose, treneris pamini, jog labai reikėtų tikros distancijos su starto sistema. Tai leistų organizuoti aukšto lygio varžybas.

A.Navickas su miesto meru kalbėjosi apie tai, kaip reikėtų populiarinti labai gražią kanojų sporto šaką. Tam pasitarnautų pramoginės „Drakonų“ arba „Vikingų“ valtys, kuriomis galėtų plaukioti ir miestiečiai. Meras pasiūlė teikti prašymą tokiai 8-9 tūkst. Eur kainuojančiai valčiai įsigyti.

   

Šiaulių miesto savivaldybės

Viešųjų ryšių skyriaus informacija
Trenerio sėkmė – geri vaikai

 2016 m. balandžio 16 d.

Va­kar Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je 50-me­čio pro­ga pa­svei­kin­tas ka­no­jų irk­la­vi­mo tre­ne­ris Ar­tū­ras Na­vic­kas. Nors tre­ne­rio dar­bą dir­ba tik sep­tin­tą se­zo­ną, ta­čiau jau išug­dė ne vie­ną ga­bų ka­no­ji­nin­ką. „Tie­siog ge­ri vai­kai pa­si­tai­kė“, – nuo­pel­nų ne­su­reikš­mi­no ju­bi­lia­tas.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas tre­ne­riui įtei­kė pa­dė­ką už są­ži­nin­gą, pa­siau­ko­jan­tį dar­bą bei pui­kius or­ga­ni­za­ci­nius su­ge­bė­ji­mus pro­fe­sio­na­liai ren­giant jau­nuo­sius ka­no­ji­nin­kus.

Šiau­lių spor­to mo­kyk­lo­je „At­ža­ly­nas“ ka­no­jų irk­la­vi­mo tre­ne­riu A. Na­vic­kas pra­dė­jo dirb­ti 2009-ai­siais ir per tre­jus me­tus su­ge­bė­jo išug­dy­ti Eu­ro­pos jau­nių ir jau­ni­mo čem­pio­na­tų da­ly­vius Os­val­dą Mur­zą ir Rū­tą Da­gy­tę.

Šių spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mai džiu­gi­na tre­ne­rį, nors šiuo me­tu jie stu­di­juo­ja ir spor­to aukš­tu­mų sie­kia Kau­ne. A. Na­vic­kas ti­ki­si sa­vo auk­lė­ti­nius iš­vys­ti olim­pia­do­je.

Tre­ne­ris sa­ko, kad Šiau­liuo­se ka­no­ji­nin­kai gau­na ge­rus pa­ma­tus, bet vė­liau siek­ti aukš­čiau­sių re­zul­ta­tų iš­vyks­ta į ki­tus mies­tus. Pa­vyz­džiui, šiau­lie­tis ka­noji­nin­kas To­mas Ga­dei­kis, daug­kar­ti­nis Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­nas, taip pat to­bu­li­no­si Kau­ne.

Pa­sak A. Na­vic­ko, Lie­tu­vo­je yra di­de­lė kon­ku­ren­ci­ja tarp bai­da­ri­nin­kų ir ka­no­ji­nin­kų, ir jei­gu spor­ti­nin­kai lai­mi ša­lies čem­pio­na­tuo­se, tai ir Eu­ro­pos bei pa­sau­lio čem­pio­na­tuo­se tam­pa pri­zi­nin­kais.

La­biau­siai tre­ne­ris Šiau­liuo­se pa­si­gen­da bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo star­to sis­te­mos. Jei­gu ji bū­tų, ga­li­ma bū­tų reng­ti ša­lies suau­gu­sių­jų čem­pio­na­tus, spor­to sto­vyk­las, taigi ir di­des­ni pi­ni­gai įplauk­tų į mies­to biu­dže­tą. Da­bar Talk­šo­je vyks­ta tik moks­lei­vių, jau­nių, jau­ni­mo pir­me­ny­bės. Be­je, be­veik kiek­vie­ną sa­vait­ga­lį se­zo­no me­tu.

Šiau­lių ba­zė, pa­sak tre­ne­rio, da­bar nė­ra pra­sta. At­nau­jin­ti me­di­niai na­me­liai, įreng­ta spor­to sa­lė, yra per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, du­šai.

A. Na­vic­kas ne tik tre­ne­ris, bet ir kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas, dau­giau kaip 20 me­tų dir­ban­tis Šiau­lių „San­do­ros“ pro­gim­na­zi­jo­je. Irk­la­vi­mo tre­ne­riu dir­bo ket­ve­rius me­tus stu­di­juo­da­mas Šiau­lių pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te, kur įgi­jo pra­di­nių kla­sių, kū­no kul­tū­ros ir spor­to mo­ky­to­jo pro­fe­si­ją.

Po be­veik 18 me­tų per­trau­kos vėl ėmę­sis tre­ne­rio dar­bo, A. Na­vic­kas pen­ke­rius me­tus dir­bo vie­nas, da­bar irk­luo­ti ka­no­jas vai­kus mo­ko tri­se.

Bū­da­mas moks­lei­vis A. Na­vic­kas aš­tuo­ne­rius me­tus irk­la­vo ka­no­ją, stu­di­juo­jant ir vė­liau tai li­ko po­mė­giu. Pas­ku­ti­nį kar­tą var­žy­bo­se kaip da­ly­vis irk­la­vo prieš dve­jus me­tus Jel­ga­vos (Lat­vi­ja) ma­ra­to­ne. „Aš­tuo­nis ki­lo­met­rus irk­la­vau, tie­sa, ir iš­si­mau­dy­ti te­ko“, – šyp­so­si tre­ne­ris.

Per­nai A. Na­vic­kas pra­dė­jo ruoš­ti jau­ną­ją kar­tą nau­jiems lai­mė­ji­mams. Šio­je gru­pė­je pui­kių re­zul­ta­tų jau pa­sie­kė Eve­li­na Se­ra­fi­nai­tė, Gab­rie­lė Če­re­po­kai­tė, Vy­tas Po­vi­lai­tis, Ro­kas Ta­ma­šaus­kas. Šiuo me­tu jiems dar tik iki 15 me­tų, o jie jau ke­lis­kart Lie­tu­vos moks­lei­vių, vai­kų, jau­nu­čių čem­pio­na­tų, pir­me­ny­bių čem­pio­nai ir pri­zi­nin­kai.

Į ka­no­jas irk­luo­to­jai šie­met sė­do jau va­sa­rį, kai tik nu­tir­po le­das, o ar­ti­miau­sios var­žy­bos – ki­tą sa­vait­ga­lį Ma­ri­jam­po­lė­je Lie­tu­vos ma­ra­to­no čem­pio­na­tas. Šia­me mies­te irk­la­vi­mo čem­pio­na­tas vyks pir­mą kar­tą ir šiau­lie­čiai ko­le­goms daug tal­ki­no ren­gian­tis var­žy­boms.

Ka­no­jų irk­la­vi­mo tre­ne­ris ir kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­jas Ar­tū­ras Na­vic­kas šven­čia 50-me­tį. Nors tre­ne­rio dar­bo ėmė­si tik prieš sep­ty­ne­rius me­tus, ta­čiau jau spė­jo užau­gin­ti ne vie­ną ta­len­tin­gą ka­no­ji­nin­ką.

 

„Šiaulių krašto“ infoPrasidėjo sporto administratorių kursai

 

2016-04-15

 

Ketvirtadienį Birštone prasidėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ir Lietuvos sporto federacijų sąjungos (LSFS) organizuoti sporto administratorių kursai.

Kursuose dalyvauja daugiau nei dvidešimt Lietuvos sporto federacijų, sporto klubų, sporto centrų ir sporto mokyklų atstovų. Dvi dienas truksiančiuose mokymuose jie gilins žinias apie olimpinį sąjūdį, jo ištakas bei vertybes, susipažins su šiuolaikinėmis sportininkų treniravimo praktikomis, mokysis efektyvios komunikacijos ir lyderystės bei susipažins su sprendimų priėmimo metodais.

Mokymuose dalyvaujančius Lietuvos sporto organizacijos atstovus pasveikino LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, Brištono merė Nijolė Dirginčienė ir Birštono sporto centro direktorius Saulius Smailys, paskaitas skaitė Lietuvos sporto universiteto (LSU) profesorius habilituotas daktaras Antanas Skarbalius, LSU docentė Irena Valantinė ir LTOK olimpinio švietimo programų vadovė Vita Balsytė.

Mokymai bus tęsiami gegužės 2-3 dienomis. Antroje kursų dalyje dalyviai tobulins vadybos, laiko planavimo, išteklių valdymo, strateginio planavimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo kompetencijas.

Sporto administratorių mokymus finansuoja Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Olimpinio solidarumo programa, skirta sportininkų meistriškumo, trenerių bei sporto administratorių kvalifikacijos kėlimui, bei olimpinių idealų sklaidai. Programa įgyvendinama kartu su nacionaliniais olimpiniais komitetais.

LTOK info

Konferencija sportininkų ugdymo centrų vadovams

2016-02-24


Antradienį Kaune vyko Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) ir Lietuvos savivaldybių sporto mokymo įstaigų vadovų asociacijos organizuota konferencija „Sportininkų ugdymo centrų vaidmuo bei perspektyvos sporto sistemoje“, skirta Lietuvos savivaldybių sportininkų ugdymo centrų vadovams.
Konferencijoje pranešimą skaitė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, dalyvavo ministro pirmininko patarėjas sportui Vytautas Janušaitis, Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) generalinis direktorius Edis Urbanavičius, LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, Lietuvos olimpinio sporto centro (LOSC) direktorius Linas Tubelis ir kiti svečiai.
Švietimo ir mokslo ministerijos neformalaus švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Birietienė  supažindino su neformaliojo vaikų švietimo situacija Lietuvos savivaldybėse, KKSD strategijos skyriaus vedėjas Sigitas Stasiulis kalbėjo apie sporto sistemos tobulinimo aktualijas, LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė pasakojo apie Lietuvos sportininkų startus II jaunimo žiemos olimpinėse žaidynėse, pasirengimą Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms, olimpinės pamainos rengimą. Lietuvos sporto universiteto ir infrastruktūros prorektorius prof. hab. dr. Aleksas Stanislovaitis aptarė šiandieninę trenerių situaciją Lietuvoje.
Konferencijos metu buvo apdovanoti 2015 m. penktąjį kartą vykdomo Lietuvos Respublikos sportininkų ugdymo centrų konkurso prizininkai.

I grupės prizininkais tapo:
1 vieta – Kauno irklavimo mokykla;
2 vieta – Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“;
3 vieta – Kauno buriavimo mokykla „Bangpūtys“.

II grupės prizininkais tapo:
1 vieta – Anykščių kūno kultūros ir sporto centras;
2 vieta – Kupiškio kūno kultūros ir sporto centras;
3 vieta – Marijampolės sporto centras „Sūduva“.

Švietimo ir mokslo ministerijos prizais apdovanoti I ir II grupės sportininkų ugdymo centrai turintys didžiausią sportininkų skaičių ir dalyvavę LR varžybose.
I grupės nugalėtojas – Kauno irklavimo mokykla.
II grupės nugalėtojas –  Marijampolės sporto centras „Sūduva“.
Konferencijos pranešėjai ir diskusijos dalyviai akcentavo, kad sportininkų ugdymo centrų veiklos tobulinimui reikalingas tolimesnis glaudus ir geranoriškas vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas.

LTOK infoŠiaulių meras pasveikino irklavimo trenerį Robertą Barzinskį

 

 

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas jubiliejinio gimtadienio proga pasveikino sporto mokyklos  „Atžalynas“ irklavimo trenerį Robertą Barzinskį. Garbingą 60-ties metų jubiliejų pasitinkantis treneris Šiaulių sportininkus ugdo jau beveik 4 dešimtmečius.

 Artūras Visockas pasidžiaugė, kad būdamas vienas geriausių šalies irkluotojų Robertas Barzinskis 1978 metais grįžo į Šiaulius ir iki šiol dirba toje pačioje sporto mokykloje irklavimo treneriu.

 „Dėkoju jums, kad padedate atsiskleisti jaunų šiauliečių galimybėms ir ugdote tikrus akademinio  irklavimo profesionalus. Linkiu sveikatos ir stiprybės Jūsų kelyje“, – linkėjo Šiaulių meras A. Visockas.

 Lietuvos nacionaliniam sporto treneriui Robertui Barzinskiui įteikta Šiaulių miesto mero padėka už nuopelnus sportui.

 Roberto Barzinskio treniruojami auklėtiniai jau daug metų stebina puikiais pasiekimais Lietuvos  irklavimo trasose. Sportininkai yra iškovoję prizinių vietų ir tapę nugalėtojais įvairiose tarptautinėse ir šalies įvairaus amžiaus irklavimo varžybose. 2014 metais Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas, startuodami dvivietėje valtyje be vairininko, tapo Lietuvos čempionais, Europos jaunių čempionate Belgijoje užėmė vienuoliktą vietą, pasaulio jaunių čempionate Vokietijoje užėmė aštuonioliktą vietą. 2015 metais Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas, startuodami dvivietėje valtyje be vairininko, tapo Lietuvos čempionais, o 53-ioje tarptautinėje regatoje „Gintariniai irklai“, atstovaudami Lietuvos nacionalinei rinktinei, keturvietės valties be vairininko rungtyje tapo čempionais. Pasaulio jaunimo U-23 irklavimo čempionate Bulgarijoje šie sportininkai  užėmė devintą vietą.

Už nuopelnus Lietuvos sportui Robertas Barzinskis 2006 metais apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės  bronzos medaliu ir padėkos raštu.

2016-03-10

www.siauliai.lt2015 m. Lietuvos sporto vilčių žaidynėse šiauliečių pergalės

 2016-02-09

Lietuvos sporto vilčių žaidynėse Šiaulių miestas kompleksinėje įskaitoje antroje grupėje tapo nugalėtojais įveikęs Klaipėdos ir Panevėžio miestus.

Įskaitoje pagal sporto šakas sambo įskaitoje Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“ iškovojo pirmąją vietą. Taip pat pirmoji tapo Šiaulių sporto mokykla „Klevas“, regbio ir žolės riedulio sporto šakose. Taekwondo sporto šakoje – Šiaulių sporto gimnazija.

 Antroji vieta žirgų sporte atiteko Šiaulių sporto klubui „Miražas“.

Trečiąsias vietas pelnė Šiaulių jaunųjų turistų centras - orientavimosi ir Šiaulių sporto mokykla „Dubysa“ - šaškių sporto šakose.

Smulkesnė informacija apie rezultatus galima rasti Lietuvos sporto federacijų sąjungos internetinėje svetainėje - http://lsfs.lt/

  

Kūno kultūros ir sporto skyrius

 Išrinkti geriausi 2015-ųjų sportininkai. Tarp pretendentų – ir šiauliečiai

2016-01-06 

Geriausiu Lietuvos sportininku pirmą kartą tapo dviratininkas Ramūnas Navardauskas. Geriausiais 2015 metų Lietuvos sportininkais išrinkti penkiakovininkė Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė ir dviratininkas Ramūnas Navardauskas.

31-erių metų L. Asadauskaitė pernai tapo Europos šiuolaikinės penkiakovės čempione bei triumfavo pasaulio taurės finale.

Į šį apdovanojimą taip pat pretendavo pasaulio čempionate sidabrą iškovojusi plaukikė Rūta Meilutytė ir Europos greitojo čiuožimo trumpuoju taku čempionato bronzą pelniusi Agnė Sereikaitė.

Geriausiu metų sportininku išrinktas 27-erių metų R. Navardauskas praėjusių metų pasaulio dviračių plento čempionato grupinėse lenktynėse iškovojo bronzos medalį.

R. Navardauskas šiuose rinkimuose pranoko Europos bokso čempioną Eimantą Stanionį ir pasaulio irklavimo čempionate bronzą pelniusį Mindaugą Griškonį.

E. Stanionis vis dėlto neliko be apdovanojimo. 21-erių metų boksininkui atiteko „Metų proveržio“ prizas. Į šį apdovanojimą taip pat pretendavo ėjikė Brigita Virbalytė ir kanojininkas Henrikas Žustautas.

Geriausia moterų komanda antrus metus iš eilės tapo irkluotojos Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė. 21-erių metų M. Valčiukaitė ir 26-erių metų D. Vištartaitė pernai universiadoje iškovojo auksą, o Europos irklavimo čempionate – sidabrą.

Į šį apdovanojimą taip pat pretendavo Europos žaidynių bronzą pelniusios paplūdimio tinklininkės Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė bei Europos čempionate aštuntąją vietą užėmusi Lietuvos moterų krepšinio rinktinė.

„Metų vyrų komandos“ apdovanojimas atiteko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei. Mūsų šalies krepšininkai praėjusių metų Europos čempionate iškovojo sidabro medalius bei pelnė kelialapį į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes.

Į šį apdovanojimą taip pat pretendavo irkluotojai Rolandas Maščinskas ir Saulius Riteris (Ritter) bei šiauliečiai baidarininkai Edvinas Ramanauskas ir Aurimas Lankas.

„Metų pergale“ pripažinta kanojininko H. Žustauto pirmosiose Europos žaidynėse Baku iškovotas aukso medalis. 21-erių metų sportininkas rinkimuose sau už nugaros paliko Europos vicečempionę Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę ir pasaulio dviračių plento čempionate bronzą iškovojusį Ramūną Navardauską.

Metų treneriu pripažintas bokso specialistas Vidas Bružas, kurio auklėtinis E. Stanionis tapo Europos čempionu. V. Bružas rinkimuose pranoko Joną Kazlauską (krepšinis) ir italą Džovanį Postiljonę (Giovanni Postiglione, irklavimas).

„Metų sugrįžimo“ apdovanojimas skirtas neįgaliam irkluotojui Augustui Navickui. Jis šioje nominacijoje aplenkė badmintonininką Kęstutį Navicką ir treko dviratininkė Aušrinę Trebaitę.

„Metų sportininko su negalia“ prizas atiteko Lietuvos golbolo (aklųjų riedulio) rinktinei, kuri Europos čempionate iškovojo bronzos medalius.

Prizas už pagalbą sportininkams skirtas Lietuvos ledo ritulio rinktinės treneriui vokiečiui Berndui Hakei (Bernd Haake).

Prizas už nuopelnus sportui skirtas Kazimierui Motiekai.

Laureatai apdovanoti antradienį Nacionaliniame operos ir baleto teatre surengtoje iškilmingoje ceremonijoje.

Antrą kartą vykusius Lietuvos sporto apdovanojimus rengia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) kartu su Kūno kultūros ir sporto departamentu (KKSD) bei partnere – Lietuvos sporto žurnalistų federacija (LSŽF).

 

ELTOS informacijaIšdalinti Lietuvos sporto apdovanojimai

2016-01-05

Antradienį Nacionaliniame operos ir baleto teatre buvo išdalinti Lietuvos sporto apdovanojimai. Apdovanojimus surengė Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK), Kūno kultūros ir sporto departamentas (KKSD) bei renginio partneris – Lietuvos sporto žurnalistų federacija (LSŽF). 11 paauksuotų statulėlių buvo įteiktos labiausiai 2015-aisiais pasižymėjusiems sportininkams ir Lietuvos sportui nusipelniusiems žmonėms.
Lietuvos sporto apdovanojimų taryba, atsižvelgdama į sporto organizacijų pasiūlymus ir į 2015 m. sportininkų pasiektus rezultatus, kiekvienoje apdovanojimų kategorijoje pateikė po tris kandidatūras ir balsavimo metu rinko laureatus. Šiais metais laureatų rinkimuose savo nuomonę taip pat pareiškė ir apie 45 tūkst. sporto aistruolių – jų balsai portale lsa.lrytas.lt turėjo įtakos 7 nominacijoms.
2015 m. Lietuvos sporto apdovanojimų laureatai
1. Metų sportininkas – Ramūnas Navardauskas (taip pat nominuoti Mindaugas Griškonis, Eimantas Stanionis).
2. Metų sportininkė – Laura Asadauskaitė-Zadneprovskienė (nominuotos Rūta Meilutytė, Agnė Sereikaitė).
3. Metų vyrų komanda – vyrų krepšinio rinktinė (nominuoti Saulius Ritteris ir Rolandas Maščinskas, Edvinas Ramanauskas ir Aurimas Lankas).
4. Metų moterų komanda – Milda Valčiukaitė ir Donata Vištartaitė (nominuotos Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė, moterų krepšinio rinktinė).
5. Metų treneris – Vidas Bružas (nominuoti Jonas Kazlauskas, Giovanni Postiglione).
6. Metų proveržis – Eimantas Stanionis (nominuoti Henrikas Žustautas, Brigita Virbalytė-Dimšienė).
7. Metų sportininkas su negalia – aklųjų riedulio rinktinė (nominuoti Mindaugas Bilius, Augustas Navickas).
8. Metų sugrįžimas – Augustas Navickas (nominuoti Kęstutis Navickas, Aušrinė Trebaitė).
9. Metų pergalė – Henrikas Žustautas (nominuota vyrų krepšinio rinktinė, Ramūnas Navardauskas).
10. Apdovanojimas už pagalbą sportininkams – ledo ritulio treneris Berndas Haake.
11. Apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus - LTOK atkūrimo 1988 m. darbo grupės narys  Kazimieras Motieka.
„Tradiciniai apdovanojimai vyksta jau daugiau kaip dvidešimt metų. Per tiek laiko keitėsi renginio formatas, pavadinimas, apdovanojimų statulėlės, tačiau tikslas liko tas pats – pagerbti labiausiai Lietuvos sportui nusipelniusius žmones. Kiekvienais metais apdovanojimai sulaukia vis didesnio žiūrovų ir žiniasklaidos dėmesio. Esu tikra – po olimpinių metų mūsų lauks dar įspūdingesnis renginys, o išrinkti nugalėtojus bus dar sudėtingiau“, – sakė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.  
Apdovanojimus laureatams teikė iškilūs sporto žmonės – Dalia Kutkaitė, Vladas Česiūnas, Birutė Šakickienė, Viktorija Čmilytė, Janis Skakunas, Andrejus Zadneprovskis, Artūras Kasputis, Edvinas Krungolcas, Arminas Narbekovas, Ana Ambrazienė, Daina Gudzinevičiūtė, KKSD direktorius Edis Urbanavičius, žinomi menininkai – Nomeda Kazlauskaitė-Kazlaus, Donatas Katkus, Edmundas Kučinskas, Gražina Baikštytė, Arūnas Storpirštis, rašytojas Algimantas Čekuolis, prof. Alfredas Bumblauskas ir prof. Pranas Šerpytis.
„Svarbiausios Lietuvos sporto organizacijos bei stiprūs partneriai šiemet ir vėl suvienijo jėgas ir sukūrė gražią sporto šventę. Lietuvos sporto apdovanojimai yra padėka mūsų šalį garsinantiems žmonėms, todėl džiaugiuosi, kad šiemet labai aktyviai balsavime dalyvavo ir sportą mylintys žmonės“, - sakė KKSD direktorius Edis Urbanavičius.
„Metų laureatų rinkimas – ne sporto varžybos, kur viskas yra tiesiogiai išmatuojama sekundėmis, metrais ar taškais. 2015 metų sporto laureatų pavardės – apibendrinta sporto visuomenės, sporto žurnalistų ir sporto specialistų bei vadovų nuomonė. Dėl kai kurių nominacijų nuomonės smarkiai skyrėsi, bet toks rinkimų formatas leidžia jas susumuoti ir išrinkti objektyviai labiausiai nusipelniusius“, - teigė LSŽF prezidentas Gintaras Nenartavičius.
Metų sportininkų rinkimai rengiami nuo 1994 m. Praėjusiais metais buvo pakeistas rinkimų modelis – dabar apdovanojimus rengia LTOK ir KKSD kartu su LSŽF (taryboje kiekvienai organizacijai atstovauja po 2 žmones), renginio partneris – „Lietuvos rytas“. Tarybos pirmininkė – LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė, tarybos nariai –  KKSD direktorius Edis Urbanavičius, Lietuvos antidopingo agentūros direktorė Ieva Lukošiūtė-Stanikūnienė, LSŽF prezidentas Gintaras Nenartavičius ir generalinis sekretorius Modestas Krukauskas, LTOK olimpinio sporto direkcijos direktoriaus pavaduotojas Einius Petkus.

"Sportas" info


Apdovanoti geriausieji 2015 metų sportininkai!

 2016-01-04

 

Valstybiniame Šiaulių dramos teatre surengtoje iškilmingoje šventėje pasveikinti geriausi, daugiausiai šiais metais pasiekę šiauliečiai sportininkai.

Šiemet buvo atsisakyta senosios rinkimų sistemos, kai buvo renkamas geriausias dešimtukas, jaunųjų penketukas, neįgaliųjų penketukas, komandų trejetukas ir populiariausias.

Anksčiau į geriausiųjų sąrašus patekdavo net po kelis vienos sporto šakos atstovus, o kitų, mažiau populiarių sporto šakų atstovai likdavo nepastebėti. Šiemet 26 bendruomenės atstovai išrinko po vieną geriausią savo sporto šakoje.

Taip pat buvo išrinktas ir populiariausias, kuriuo tapo parolimpietis Mindaugas Bilius.

Metų pasiekimo nominacijose dominavo lengvosios atletikos atstovės. Tai jau turinčios kelialapį į olimpines žaidynės Rio de Žaneire - Rasa Drazdauskaitė, Eglė Balčiūnaitė bei olimpinį normatyvą įvykdžiusi, bet dar į žaidynes nepatekusi Remalda Kergytė.

Nominacija „Olimpinė viltis“ atiteko olimpinės rinktinės kandidatams, besirengiantiems 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms: Giedrei Blekaitytei (moterų imtynės), Mantui Adomaičiui (laisvosios imtynės), Urtei Baikštytei (lengvoji atletika).

Olimpinės pamainos rinktinės kandidatams, besirengiantiems 2016 metų Rio de Žaneiro olimpinėms žaidynėms: Dominykui Matijošaičiui (lengvoji atletika), Gabrieliui Pabijanskui (BMX (mažieji dviračiai).

„Parolimpinės vilties“ nominacija atiteko Jonui Spudžiui, įvykdžiusiam Parolimpinių žaidynių Rio de Žaneire A normatyvą (ieties metimo rungtis) ir Mindaugui Bernotui įvykdžiusiam parolimpinių žaidynių Rio de Žaneire A normatyvą (200 m bėgimo rungtis), B normatyvą 100 m bėgimo ir šuolyje į tolį rungtyse.

Geriausiųjų sporto šakų sportininkais tapo:

Valdas Abalikšta (plaukimas), trenerė Ema Vielavičiūtė,

Emilis Abelkis ir Žilvinas Visockas (irklavimas), treneris Robertas Barzinskis,

Mindaugas Bilius (lengvoji atletika, fizinė negalia), treneris Deimantas Jusys,

Vytaras Bloškys (regbis „Baltrex-Šiauliai“), treneris Edmundas Ščavinskas,

Dovilė Dzindzaletaitė (lengvoji atletika, trišuolio rungtis) trenerė Janina Tribienė,

Danutė Domikaitytė (moterų imtynės), treneriai Aivaras Kaselis ir Andrius Stočkus,

Juozas Eigminas (lengvoji atletika, regėjimo negalia), trenerė Janina Tribienė,

Danielius Gutkauskas (žirginis sportas), treneris Gediminas Gutkauskas,

Aridanas Jankauskas (petankė),

Roberta Jokubaitytė (sambo), treneris Stanislovas Kulikauskas,

Austina Kasperavičiūtė (dailusis plaukimas), trenerė Jurga Dimšienė,

Andrius Klemas (taekvondo), treneris Romualdas Montvidas,

Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas (baidarių irklavimas, k-2), treneris Antanas Lankas,

Gintaras Leonavičius (krepšinis), treneriai Gediminas Petrauskas ir Vaidas Pauliukėnas,

Vestina Neverdauskaitė (futbolas), treneris Rimantas Viktoravičius,

Domantas Norkus (šaškės), trenerė Sandra Laurutienė,

Donatas Mickus (orientavimosi sportas), trenerė Kristina Urbonaitė,

Santa Pakenytė (dziudo), treneris Stanislovas Kulikauskas,

Ramūnė Petrauskaitė (žolės riedulys „Gintra-strektė-universitetas“), treneris Vaidotas Vaičeliūnas,

Viktorija Petraitytė (kūno fitnesas), treneris Vidmantas Lukys,

Vilma Rimšaitė (BMX), treneris Albertas Rimša,

Arnas Rumševičius (tinklinis), treneriai Aivaras Strockis ir Modestas Strockis,

Algirdas Skudrickas (sportinė radiopelengacija), treneris Algimantas Dapkus,

Mantvidas Vaičiulis (krepšinis, klausos negalia), treneris Arūnas Augaitis,

Tomas Vaišė (tenisas), treneris Šarūnas Kulnys,

Žanas Gabrielius Virbauskas (rankinis), treneris Stanislovas Nainis

 

www.siauliai.lt
Šiauliečiai pasižymėjo Lietuvos jaunių žaidynėse

 

 

Šiandien Vilniuje vyko Lietuvos jaunių žaidynių savivaldybių ir sportininkų ugdymo centrų apdovanojimų iškilmės. Apdovanojimai sporto šakų federacijoms įteikti už trenerių pasiekimus ir Žaidynių rekordininkų rezultatus.

Šiandien nuotrauka iš iškilmių ceremonijos su apdovanojimais rankose savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalijo Šiaulių miesto Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Gintaras Jasiūnas.

„Aštuoniolikos sporto šakų rezultatai vedami į bendrą sąskaitą. Šiauliai savo grupėje užėmė pirmą vietą. Vilniaus ir Kauno savivaldybės patenka į atskirą grupę, nes jos į žaidynes siunčia po dvi sportininkų komandas. Mūsų stiprioji pusė – krepšinis, tenisas, stalo tenisas. Futbolininkai ir tinklininkai užėmė antrą vietą, aukštų rezultatų pasiekė ir buriuotojai“

2015-11-25 


Info "Etaplius.lt"


Pasveikinti Pasaulio studentų Universiados dalyviai

 


2015-07-21 
 

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas ir mero pavaduotojas Stasys Tumėnas pasveikino Šiaulių sportininkus, dalyvavusius  liepos 3-14 d. Pietų Korėjoje vykusioje Pasaulio studentų Universiadoje.  Lietuvos delegacijoje tarp 71 dalyvių buvo ir keturi Šiaulių sportininkai.

Labiausiai sėkmė lydėjo dziudo imtynių meistrę Santą Pakenytę. Ji parsivežė bronzos medalį, nors ir gavo rankos traumą. Į susitikimą su miesto vadovais atėjusios sportininkės ranka buvo fiksuota įtvare.

Labai nedaug iki medalio pritrūko IV vietos laimėtojai bėgikei Eglei Balčiūnaitei, tačiau ji užsitikrino vietą šalies olimpinėje rinktinėje Rio de Žaneire vyksiančioje olimpiadoje.

Rokas Giedraitis su Lietuvos studentų krepšinio komanda laimėjo VI-tą vietą, o lengvaatletis Justinas Beržanskis – VII-ąją.

Meras paspaudė rankas ir įteikė gėlių E. Balčiūnaitei ir S. Pakenytei bei jų treneriams Stanislovui Kulikauskui ir A. Kitanovui.  R. Giedraitis jau treniruojasi su Lietuvos krepšinio rinktine, o J. Beržanskis nespėjo sugrįžti į Šiaulius, tad jį atstovavo treneris Dainius Šaučikovas.

Meras A. Visockas teiravosi studentų, ar studijuodami kituose miestuose, jie vis dar atstovauja Šiaulius. S. Pakenytė mokosi Kaune, Sporto universitete, tačiau grįžusi į Šiaulius treniruojasi ir pas savo trenerį S. Kulikauską, todėl sakė visada atstovaujanti Šiaulius.

Meras nustebo, išgirdęs iš susitikimo dalyvių, kad sportininkai neturi jokių socialinių garantijų.

“Vadinasi, kai sportininkas laimi medalį, visi su juo fotografuojasi, džiaugiasi, o kai šis suserga, palieka kapstytis pačiam ir eina fotografuotis prie kito”, – ironizavo meras.

Jis pasiūlė treneriams vienytis ir ginti savo sportininkus, reikalaujant aukščiausios šalies valdžios priimti reikiamus teisės aktus ir apsaugoti sportininkų socialinį statusą.

 

„Etaplius“ info

Sportininkai išlydėti į Baku

 

Vakar Šiaulių Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvare prie P. Višinskio paminklo rinkosi sportininkai, vyksiantys į pirmąsias Europos žaidynes Baku (Azerbaidžanas), jų artimieji, draugai, miesto valdžios atstovai, šiauliečiai. Susirinkusiems koncertavo Šiaulių bigbendas.

Į palydėtuves atvyko dauguma sportininkų: baidarininkai Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas, imtynininkės Giedrė Blekaitytė ir Danutė Domikaitytė, plaukikė Greta Pleikytė, BMX dviratininkai Vilma Rimšaitė ir Arminas Kazlauskis.

Dziudo sportininkė Santa Pakenytė dalyvauja varžybose Baltarusijoje ir į žaidynes vyks tiesiai iš ten. Į palydėtuves atvyko jos treneris Stanislovas Kulikauskas. Paplūdimio tinklininkas Arnas Rumševičius su porininku kelmiškiu Luku Každailiu taip pat nedalyvavo – rungtyniauja užsienyje.

Į žaidynes vyks moterų imtynių treneriai Aivaras Kaselis ir Andrius Stočkus bei BMX treneris Albertas Rimša.

Sportininkai ir treneriai apdovanoti geltonais skėčiais ir marškinėliais.

Pirmosios Europos žaidynės vyks birželio 12–28 dienomis. Kai kurie šiauliečiai į Baku išvyksta jau šiandien, kitų startai vyks vėliau, tad į Azerbaidžaną skris po kelių dienų.

Į žaidynes iš viso vyksta 71 Lietuvos sportininkas ir 32 treneriai. Daugiau kaip 6000 sportininkų iš visos Europos varžysis 20-yje sporto šakų: 16 olimpinių ir 4 neolimpinėse.

 Vakar į pirmąsias Europos žaidynes, kurios vyks Azerbaidžano sostinėje Baku, palydėti septyni šiauliečiai sportininkai (du negalėjo dalyvauti) ir trys treneriai.
 

 „Šiaulių krašto“ inf.

Sportininkams linkėjo gerų startų Europos žaidynėse

 

Šiandien popiet skambant nuotaikingai Šiaulių bigbendo muzikai į Europos žaidynes Azerbaidžano sostinę Baku palydėti pajėgiausi sportininkai ir jų treneriai, kurie garsins Šiaulių vardą. Sportininkai tikisi puikių rezultatų ir sako, kad tai tik etapas būsimoms atsakingoms varžyboms.

Išlydėtuvėse negalėjo dalyvauti visi sportininkai, nes kai kurie jų dalyvauja kituose turnyruose ir į Baku vyks tiesiai iš ten. Visi susirinkusieji buvo apdovanoti marškinėliais ir skėčiais, meras linkėjo gerų startų, treneriams – prižiūrėti sportininkus, o Kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Gintarui Jasiūnui – prižiūrėti trenerius.

Pirmosiose Europos žaidynėse dalyvaus devyni geriausi Šiaulių miesto sportininkai ir trys jų treneriai. 

Aukštų rezultatų sieks BMX sportininkė Vilma Rimšaitė, šiemet atvirų Prancūzijos mažųjų dviračių kroso taurės varžybose moterų elito grupėje iškovojusi trečią vietą. Vilmos po Europos žaidynių dar laukia Europos ir pasaulio bei pasaulio taurės varžybų etapai. Mažųjų dviračių  kroso varžybose jėgas išbandys Arminas Kazlauskis.

Į Baku vyksta jauniausia iš šiauliečių – plaukikė Greta Pleikytė, kuri dalyvaus jaunimo plaukimo varžybose ir tikisi pagerinti asmeninį rezultatą.

Šiauliams atstovaus dvi imtynininkės. Danutė Domikaitytė dalyvaus moterų imtynių turnyre, svorio kategorijoje iki 69 kg, o Giedrė Blekaitytė moterų imtynių turnyre, svorio kategorijoje iki 60 kilogramų.

Daug vilčių dedama į baidarininkų duetą: Aurimą Lanką ir Edviną Ramanauską, kurie šiemet Europos baidarių ir kanojų irklavimo čempionate dviviečių baidarių 200 m rungtyje iškovojo bronzos medalius.

Dziudo imtynininkė Santa Pakenytė, šiuo metu dalyvaujanti tarptautinėse varžybose, Grand Slam dziudo turnyre Baku yra iškovojusi sidabro medalį.

Prie gausios šiauliečių delegacijos vėliau prisijungė ir perspektyvūs paplūdimio tinklininkai Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis. Devyniolikmečiai tinklininkai buvo pirma pora vyrų varžybų rezerve, tad vieniems iš varžovų atsisakius dalyvauti, jie paskutinę minutę gavo kvietimą į Baku.

Į Europos žaidynes vyksta ir trys Šiaulių miesto treneriai - Albertas Rimša, Aivaras Kaselis ir Andrius Stočkus. Jiems patikėta būti atskirų sporto šakų šalies rinktinės treneriais. 

Žaidynės vyks birželio 12-28 dienomis.

Europos žaidynėse 20-yje sporto šakų ir 31-oje rungtyje varžysis daugiau nei 6 000 sportininkų iš visos Europos. Atletai kovos dėl 253 medalių komplektų. Šios žaidynės bus ypatingai svarbios kai kurių sporto šakų atletams, nes jie kovos dėl kelialapių į Rio de Žaneiro olimpines žaidynes 2016 m.

 

Etaplius info

 

 Sporto šventė vyko su muzika

 

Trečiadienio popietę prie Talkšos ežero rinkosi Šiaulių olimpinės dienos dalyviai – ne tik sportininkai, bet ir šokėjai. Visus susirinkusiuosius sveikino Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.

Tradicinė, jau daugiau kaip 20 metų vykstanti sporto šventė šiemet išsiskyrė tuo, jog pirmą kartą surengta Talkšos pakrantėje, joje dalyvavo ne vien sportininkai, bet ir šokėjai, į programą buvo įtraukti ir vandens sporto šakų – baidarių, kanojų, valčių irklavimo, irklalenčių, vandenlenčių – pasirodymai.

Renginyje dalyvavo per 600 Šiaulių apskrities sportininkų, pasirodė 15 šokių kolektyvų.

Pirmieji prie starto linijos rikiavosi Šiaulių regiono sukarintų padalinių uniformomis vilkintys pareigūnai, rungtyniavę estafetėje. Iš penkių komandų greičiausiai su užduotimis susidorojo Šiaulių apskrities VPK atstovai, antrąją vietą iškovojo Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai, treti buvo Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos vyrai.

Jaunieji šventės dalyviai dalyvavo 500 metrų, pusės olimpinės mylios ir olimpinės mylios bėgime.

Mažojo futbolo rungtynėse kovojo 1–2 klasių moksleiviai, Olimpinės dienos rytą centriniame Šiaulių stadione kamuolį spardė miesto lopšelių-darželių auklėtiniai.

Žolės riedulininkai kvietė visus išbandyti jų sporto šaką. Ne tik rankose palaikyti lazdą, bet ir į vartus įmušti kamuoliuką.

Didelio susidomėjimo ir palaikymo sulaukė gatvės krepšinis 3x3.

Vakarop į petankės aikštelę susirinko 10 petankininkų komandų.

Prie Prūdelio vyko paplūdimio tinklinio varžybos, kuriose nugalėtojais tapo Medelyno progimnazijos merginų komanda, „Romuvos“ gimnazijos tinklininkės, „Juventos“ progimnazijos vaikinai ir Sporto gimnazijos tinklininkai.

 

Startuoja pusės olimpinės mylios bėgikai.

 

 Olimpinės dienos šventę šiemet paįvairino šokėjų pasirodymai.

 

Į renginio programą įtrauktas ir Šiaulių sporto mokyklos „Atžalynas“ irkluotojų pasirodymas.

 

Žolės riedulininkai ne tik rodė, kaip žaidžiamas šis žaidimas, bet ir kvietė kitus išbandyti.

 

„Šiaulių krašto“ info 

Šiaulių mero bėgimo akcijoje dalyvavo per šešis šimtus šiauliečių
 

 

2015 m. gegužės 8 d. vyko akcija „ Bėk su Šiaulių meru!“. Penktadienio vakarą šimtai šiauliečių rinkosi į Šiaulių mero Artūro Visocko inicijuotą bėgimą. Prie starto linijos Saulės laikrodžio aikštėje rikiavosi ir garsūs miesto sportininkai – Remalda Kergytė, Rasa Drazdauskaitė, Justinas Beržanskis,ir kariškiai, policininkai, ugdymo įstaigų, visuomeninių organizacijų, sporto klubų atstovai, ir kiti įvairiausio amžiaus šiauliečiai, panorę aktyviai praleisti penktadienio pavakarę. Bėgikus pasveikinęs Šiaulių meras pasidžiaugė miesto gyventojų aktyvumu ir žadėjo daug dėmesio skirti panašioms iniciatyvoms.

Didžiulis būrys bėgimo dalyvių pradžioje bėgo Talkšos ežero pakrantės taku, mišku pasiekė Aleksandrijos gatvę, vėliau pasuko prie Salduvės piliakalnio. Finišo liniją kirtę bėgikai buvo apdovanoti akcijos suvenyrais ir pakviesti įsiamžinti bendroje nuotraukoje.Po renginio kariškiai bėgikus vaišino arbata.

 

 Jaunieji kanojininkai ir treneris Arturas Navickas dalyvavo bėgime su meru.


Metų sportininkus sveikino ir pasaulio čempionai


 

Penk­ta­die­nio va­ka­rą Šiau­lių are­no­je su­reng­ta iš­kil­min­ga ge­riau­sių Šiau­lių spor­ti­nin­kų ir ko­man­dų pa­ger­bi­mo šven­tė. Pas­vei­kin­ti spor­ti­nin­kų at­vy­ko pa­sau­lio čem­pio­nai dis­ko me­ti­kas Vir­gi­li­jus Alek­na ir im­ty­ni­nin­kas Ri­man­tas Bag­do­nas, ki­ti sve­čiai.

Sve­čiai prieš tai ap­si­lan­kė Šiau­lių spor­to vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je, kurioje taip pat su­reng­ta spor­ti­nin­kų ir mo­ky­to­jų pa­ger­bi­mo šven­tė. Svei­kin­da­mas Spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los auk­lė­ti­nius, V. Alek­na lin­kė­jo kant­ry­bės sie­kiant už­si­brėž­to tiks­lo, pa­sa­ko­jo, kad ir pa­ts mo­kė­si pa­na­šio­je įstai­go­je – Pa­ne­vė­žio in­ter­na­ti­nė­je spor­to mo­kyk­lo­je.

„Spor­to pra­dme­nys yra gau­na­mi to­kio pro­fi­lio mo­kyk­lo­se. Dau­ge­lis gar­siau­sių Lie­tu­vos spor­ti­nin­kų yra bai­gę Pa­ne­vė­žio in­ter­na­ti­nę spor­to mo­kyk­lą, vė­liau – Vil­niaus spor­to mo­kyk­lą-in­ter­na­tą. Nea­be­jo­ju, kad po pen­ke­rių, de­šim­ties me­tų šios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai su­stip­rės ir pa­sieks dar ge­res­nių re­zul­ta­tų, nei pa­sie­kė ma­no kar­ta, – jau­nie­siems spor­ti­nin­kams sa­kė V. Alek­na. – Kaip tap­ti ge­riau­siu, vie­no re­cep­to nė­ra. Tai il­gas ir nuo­bo­dus dar­bas. Jei­gu pa­si­rin­ko­te spor­ti­nin­ko ke­lią, be to neiš­si­ver­si­te, rei­kės il­gai lauk­ti, kol ateis re­zul­ta­tai“, – jau­nie­siems spor­ti­nin­kams sa­kė V. Alek­na.

Į Šiau­lių are­nos krep­ši­nio ba­rą rin­ko­si šven­tiš­kai nu­si­tei­kę ir pa­si­puo­šę Šiau­lių spor­ti­nin­kai, tre­ne­riai, spor­to mo­kyk­lų va­do­vai.

Šie­met ge­riau­sių spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ko vir­šū­nė­je at­si­dū­rė bai­da­rių irk­luo­to­jai Au­ri­mas Lan­kas ir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas (tre­ne­ris An­ta­nas Lan­kas), olim­pi­nės rink­ti­nės kan­di­da­tai, šie­met ta­pę Lie­tu­vos čem­pio­nais, Eu­ro­pos čem­pio­na­te ir pa­sau­lio čem­pio­na­to tre­čia­jame eta­pe iš­ko­vo­ję tre­čią­ją vie­tą.

Spor­ti­nin­kai sa­kė, kad ma­lo­nu bū­ti įver­tin­tam, ta­čiau ma­lo­niau­sia bū­tų gau­ti ke­lia­la­pį į olim­pi­nes žai­dy­nes.

To­liau ri­kia­vo­si ne pir­mą kar­tą į ge­riau­sių­jų de­šim­tu­ką pa­ten­kan­tys spor­ti­nin­kai: bė­gi­kė Ra­sa Draz­daus­kai­tė, im­ty­ni­nin­kė Da­nu­tė Do­mi­kai­ty­tė, tri­šuo­li­nin­kė Do­vi­lė Dzin­dza­le­tai­tė, reg­bi­nin­kas Jo­nas Mi­kal­čius, šie­met net ke­tu­riuo­se čem­pio­na­tuo­se su ko­man­da iš­ko­vo­jęs pir­mą­ją vie­tą, BMX dvi­ra­ti­nin­kė Vil­ma Rim­šai­tė, leng­vaat­le­tis Jus­ti­nas Ber­žans­kis, dziu­do im­ty­ni­nin­kė San­ta Pa­ke­ny­tė, tink­li­nin­kas Ar­nas Rim­še­vi­čius, bė­gi­kė Re­mal­da Ker­gy­tė.

Spor­ti­nin­kai ap­do­va­no­ti pa­dė­kos raš­tais, su­ve­ny­rais ir do­va­no­mis-če­kiais.

Me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas tre­ne­riui Al­ber­tui Rim­šai per­da­vė Lie­tu­vos tau­ti­nio olim­pi­nio ko­mi­te­to ap­do­va­no­ji­mą – olim­pi­nę žvaigž­dę už nuo­pel­nus olim­piz­mui.

Po­pu­lia­riau­sio Šiau­lių spor­ti­nin­ko rin­ki­muo­se, kur ga­lė­jo bal­suo­ti vi­si šiau­lie­čiai, nu­ga­lė­jo fut­bo­li­nin­kė Ves­ti­na Ne­ver­daus­kai­tė.

Jau­nų­jų spor­ti­nin­kų pen­ke­tu­ke pir­mą­ją vie­tą užė­mė šaš­ki­nin­kė Mil­da Jo­cai­tė, ant­ras – taek­van­do spor­ti­nin­kas Kris­tu­pas Čei­lut­ka, tre­čia – ka­no­jų irk­luo­to­ja Rū­ta Da­gy­tė, ket­vir­ti – irk­luo­to­jai Emi­lis Abel­kis ir Žil­vi­nas Vi­soc­kas, penk­tas – šaš­ki­nin­kas Do­man­tas Nor­kus.

Ge­riau­sių neį­ga­lių­jų spor­ti­nin­kų pen­ke­tu­ke pir­mą­ją vie­tą užė­mė pa­ro­lim­pie­tis leng­vaat­le­tis Min­dau­gas Bi­lius, ant­ras – leng­vaat­le­tis Jo­nas Spu­dis, tre­čias – leng­vaat­le­tis Si­mo­nas Ku­ru­tis, ket­vir­tas – leng­vaat­le­tis Min­dau­gas Ber­no­tas, penk­tas – šou­dau­no at­sto­vas Pau­lius Kal­ve­lis.

Pa­gerb­tos ir trys ge­riau­sios Šiau­lių ko­man­dos. Aud­rin­gais ap­lo­dis­men­tais pa­si­tik­ta ge­riau­sia ko­man­da pri­pa­žin­ta Ri­man­to Vik­to­ra­vi­čiaus tre­ni­ruo­ja­ma mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“, UE­FA mo­te­rų fut­bo­lo čem­pio­nių ly­gos tur­ny­ro aš­tunt­fi­na­lio da­ly­vė, Lie­tu­vos mo­te­rų fut­bo­lo A ly­gos čem­pio­nė.

Ne ma­žiau ova­ci­jų su­lau­kė ir vy­rų reg­bio ko­man­da „Balt­Rex-Šiau­liai“ (tre­ne­riai Ed­mun­das Šča­vins­kas ir Ri­man­tas Ze­rin­gis), po il­gos per­trau­kos šie­met vėl ta­pę Lie­tu­vos čem­pio­nais, taip pat Bal­ti­jos reg­bio-7 ir Lie­tu­vos reg­bio-7 čem­pio­nais.

Tre­čio­je vie­to­je – Vai­do­to Vai­če­liū­no tre­ni­ruo­ja­ma mo­te­rų žo­lės rie­du­lio ko­man­da „Gint­ra-Strek­tė-Uni­ver­si­te­tas“, daug­kar­ti­nė Lie­tu­vos čem­pio­nė, Eu­ro­pos už­da­rų pa­tal­pų klu­bų čem­pio­nų „Trop­hy“ tau­rės lai­mė­to­ja.

Šven­tė­je pa­svei­kin­ti ne tik spor­ti­nin­kai ir jų tre­ne­riai, bet ir įvai­rio­mis no­mi­na­ci­jo­mis pa­gerb­ti spor­to mo­kyk­lų va­do­vai, spor­tui nu­si­pel­nę as­me­nys.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Kū­no kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Ra­mu­tė Pi­ly­pie­nė sa­kė, kad šie me­tai Šiau­lių spor­ti­nin­kams bu­vo iš­skir­ti­niai. Sep­ty­nio­li­ka spor­ti­nin­kų ta­po Lie­tu­vos, Eu­ro­pos ir pa­sau­lio čem­pio­na­tų, tur­ny­rų 1–10 vie­tų lai­mė­to­jais, aš­tuo­nio­li­ka šiau­lie­čių tre­ne­rių yra pa­kvies­ti reng­ti at­ski­rų spor­to ša­kų rink­ti­nes. De­vy­ni spor­ti­nin­kai yra įra­šy­ti į kan­di­da­tų, be­si­ren­gian­čių 2016 me­tų Rio de Ža­nei­ro olim­pi­nėms žai­dy­nėms, są­ra­šą. Ke­tu­ri neį­ga­lūs spor­ti­nin­kai yra įra­šy­ti į pa­ro­lim­pi­nių žai­dy­nių kan­di­da­tų są­ra­šą.

2014 me­tais Šiau­liuo­se vy­ko Eu­ro­pos mo­te­rų už­da­rų pa­tal­pų rie­du­lio klu­bų Čem­pio­nų tau­rės var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo aš­tuo­nių ša­lių ko­man­dos; Pa­sau­lio tau­rės žir­gų kon­kū­rų eta­po var­žy­bos, ku­rio­se da­ly­va­vo rai­te­liai iš sep­ty­nių ša­lių, bu­vo at­vež­ta 230 žir­gų; UE­FA mo­te­rų fut­bo­lo Čem­pio­nų ly­gos tur­ny­ro še­šio­likt­fi­na­lio ir aš­tunt­fi­na­lio rung­ty­nės.

Pa­sak R. Pi­ly­pie­nės, ki­tais me­tais Šiau­liuo­se lau­kia ne ką ma­žiau svar­bių spor­to ren­gi­nių. Jau va­sa­rio mė­ne­sį Šiau­lių are­no­je vyks Eu­ro­pos mo­te­rų už­da­rų pa­tal­pų rie­du­lio čem­pio­na­to A di­vi­zio­no var­žy­bos. Ge­gu­žės mė­ne­sį vyks Eu­ro­pos U18, U21, U23 ir suau­gu­sių­jų su­mo čem­pio­na­tai. Spa­lį vėl bus ren­gia­mos Pa­sau­lio tau­rės žir­gų kon­kū­rų eta­po var­žy­bos.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Bai­da­rių irk­luo­to­jai (iš kai­rė­s) Au­ri­mas Lan­kasir Ed­vi­nas Ra­ma­naus­kas džiau­gė­si, kad bu­vo pri­pa­žin­ti pa­čiais ge­riau­siais Šiau­lių spor­ti­nin­kais, ta­čiau sa­kė, kad dar la­biau pra­džiu­gin­tų ke­lia­la­pis į olim­pi­nes žai­dy­nes.

Ge­riau­sia 2014-ųjų ko­man­da pri­pa­žin­ta mo­te­rų fut­bo­lo ko­man­da „Gint­ra-Uni­ver­si­te­tas“.

Ge­riau­sių Šiau­lių spor­ti­nin­kų ir jų tre­ne­rių de­šim­tu­kas. Ne vi­si spor­ti­nin­kai ga­lė­jo at­vyk­ti į šven­tę, jiems at­sto­va­vo tre­ne­riai.

Pa­sau­lio čem­pio­nai dis­ko me­ti­kas Vir­gi­li­jus Alek­na (iš kai­rė­s) ir im­ty­ni­nin­kas Ri­man­tas Bag­do­nas sa­vo ap­si­lan­ky­mu pa­ger­bė Šiau­lių spor­to vi­du­ri­nės mo­kyk­los ren­gi­nį ir ge­riau­sių Šiau­lių spor­ti­nin­kų ap­do­va­no­ji­mų šven­tę Šiau­lių are­no­je.

"Šiaulių krašto" info

 


Lietuvos jaunučių sporto žaidynių vėliavą perėmė Šiauliai

 

 

Lapkričio 25 d. konferencijų centre "Karolina" vyko 2014 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių uždarymas, nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas. 2015 m. žaidynės vyks Šiauliuose.

Renginį pagerbė ir sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys, Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininkas Juras Požela, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė, Europos olimpinių komitetų Vykdomojo komiteto narė Daina Gudzinevičiūtė ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Generalinio direktoriaus pavaduotojas Vytautas Vainys, taip pat dalyvavo LR Ministro pirmininko patarėjas Vytautas Janušaitis, LTOK generalinis sekretorius Valentinas Paketūras, miestų ir savivaldybių merai, kiti garbūs svečiai.

Pranešėjai kartu su Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentu Rimantu Kveselaičiu įteikė apdovanojimus nugalėtojams ir prizininkams - savivaldybių, sportininkų ugdymo centrų, sporto šakų federacijų atstovams.Renginį užbaigė iškilmingas Žaidynių vėliavos perdavimas. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ritas Vaiginas pasveikino visus prizininkus, pažymėjo Žaidynių svarbą ir reikalingumą ir perdavė vėliavą Šiaulių miesto savivaldybės merui Justinui Sartauskui - 2015 m. Lietuvos jaunių sporto žaidynių finalinių varžybų šeimininkui.

Lietuvos jaunučių sporto žaidynių nugalėtojai ir prizininkai Suvedus 2014 m. Lietuvos jaunučių sporto žaidynių rezultatus, nustatyti nugalėtojai ir prizininkai.
Tarp šešių savivaldybių grupių, suskirstytų pagal mokinių skaičių, geriausiais tapo:

Antroje grupėje:
1.KLAIPĖDOS miestas
2.PANEVĖŽIO miestas
3.ŠIAULIŲ miestas

Nugalėtojais ir prizininkais tarp trenerių bei sportininkų ugdymo centrų pagal sporto šakas iš Šiaulių tapo:

3 vieta, Buriavimas, treneris - Irutė Žičkuvienė, Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“;

2 vieta, Futbolas, treneris - Renatas Vestartas, Šiaulių futbolo akademija

2 vieta, Tenisas, treneris - Šarunas Kulnys, Šiaulių teniso mokykla

2 vieta, Žoles riedulys, treneris - Arturas Macijauskas, Šiauliu sporto mokykla „Klevas“
Nuotraukoje (iš kairės): sporto mokyklos "Atžalynas" direktorius Stanislovas Monkus, Šiaulių teniso mokyklos direktorius Mindaugas Šerepka, Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas - Gintaras Jasiūnas, meras Justinas Sartauskas, Futbolo akademijos direktoriaus pavaduotoja Reda Mockienė, sporto mokyklos "Klevas" direktorius Svajūnas Mikalčius su žaidynių apdovanojimais.

 

Kūno kultūros ir sporto skyriaus informacija

Savivaldybėje pagerbti sportininkai

 

 Šiaulių meras Justinas Sartauskas pasveikino tarptautiniuose turnyruose puikiai pasirodžiusius sportininkus. Miesto vadovas už Šiaulių vardo garsinimą ir sportinį meistriškumą dėkojo Danutei Domikaitytei, pasaulio jaunimo imtynių čempionate iškovojusiai bonzos medalį, bei irkluotojams Aurimui Lankui ir Edvinui Ramanauskui, pasaulio baidarių ir kanojų čempionate užėmusiems 5 vietą.

 „Į pasaulio čempionatus jus išleidome turėdami tikrai didelių lūkesčių, tikėjome, kad galite siekti aukštų pozicijų, ir jūs dar kartą įrodėte, kad esate pasirengę aukščiausio lygio varžyboms. Jūsų pasiekimai svarbūs ne tik Šiauliams, bet ir visai šaliai“, – sportininkams sakė Šiaulių meras Justinas Sartauskas. 

Danutė Domikaitytė Kroatijoje vykusių pasaulio jaunimo pirmenybių moterų imtynių turnyre svorio kategorijoje iki 67 kilogramų tarp 20 dalyvių užėmė 3 vietą. Jaunoji imtynininkė pripažino, kad dalyvauti tokiose varžybose tikrai nelengva – visos varžovės atvyko puikiai pasiruošusios ir nusiteikusios laimėti.

D. Domikaitytė sportininkės kelią pradėjo prieš keletą metų, iš Troškūnų miestelio (Anykščių r.) atvykusi mokytis į Šiau­lių Vi­jo­lių vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. Ši mokykla nuo rugsėjo 1 dienos taps regionine sporto gimnazija.

Maskvoje vykusiame pasaulio baidarių ir kanojų čempionate irkluotojų duetui iš Šiaulių teko kovoti su 73 šalių atstovais. Tačiau didelis karštis ir rimta konkurencija nesutrukdė siekti puikių rezultatų, finale šiauliečiai į priekį praleido tik serbų, vokiečių, prancūzų ir britų įgulas, tačiau aplenkė šeimininkų – rusų komandą.

Prieš mėnesį Aurimas Lankas ir Edvinas Ramanauskas Europos čempionate dviviečių baidarių sprinto 200 metrų rungtyje laimėjo bronzos medalius.

 

Šiaulių m. savivaldybės viešųjų ryšių skyriaus informacija

 

Sporto mokyklos praeitis ir dabartis

 
           Sporto mokykla “Atžalynas” įkurta 1958 m. Tuomet įstaiga vadinosi Jaunimo sporto mokykla. Pirmasis jos vadovas buvo Ignas Urbonas. Vėliau mokyklai vadovavo L. Masiokas, V. Lipnickas, T. Baškys, S. Kalvinis, K. Petreikis, V. Kuliominas ir K. Petraitis. 1987-2010 m. direktoriumi paskirtas Juozas Kunkulis. Šiuo metu direktoriaus pareigas užima Stanislovas Monkus
 
Šiuo metu mokykloje dirba 26 kvalifikuoti treneriai, iš kurių  Edmundui Skrickui, Stasiui Valauskui ir Romualdui Montvidui suteikti Lietuvos nusipelniusių trenerių vardai. Įvairiose sporto šakose treniruojasi 500 sportininkų. Mokykloje yra 45 įvairaus sportinio meistriškumo ir amžiaus sportinės grupės.
 
Dabar mokykloje yra kultivuojama 10 sporto šakų: sambo, dziudo, laisvosios imtynės, graikų-romėnų imtynės, moterų imtynės, taekvondo, irklavimas, baidarių ir kanojų irklavimas, buriavimas ir sunkioji atletika. Prie sporto mokyklos yra įkurti aštuoni įvairių sporto šakų klubai.
 
          Europos ir pasaulio čempionatuose mokyklos auklėtiniai, ypač imtynininkai, yra pasiekę itin aukštų rezultatų. 1998-1999 metais Europos ir pasaulio sambo imtynių čempionatuose prizines vietas laimėjo A. Dovydaitytė, A. Kuprytė ir G. Levanaitė. Sėkmingai Europos jaunimo pirmėnybėse dalyvavo baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakos sportininkas M. Lankas, iškovojęs trečiąją vietą.
 
           2005-ųjų metų Pasaulio ir Europos sambo čempionatuose  puikiai pasirodė sporto mokyklos „Atžalynas“ atstovai. Iveta Taškūnaitė iškovojo antrąsias vietas Pasaulio ir Europos jaunių čempionatuose, V. Kepalaitė iškovojo antrąja vietą Pasaulio jaunimo grupėje. 
             Beveik prieš du dešimtmečius mokykloje pas trenerį Edmundą Skricką sportinę karjerą pradėjo, garsiausias visų laikų imtynininkas Mindaugas Ežerskis. Sportininko debiutas Europos jaunių čempionate Luenene (Vokietija) pažymėtas aštuntąja vieta. 1994-aisiais M. Ežerskio pasaulio jaunimo čempionate Budapešte iškovota antroji vieta tebuvo prologas iki šių dienų tebesitęsiančiame kovų dėl apdovanojimų maratone.Dar po metų Mindaugas Europos imtynių jaunimo čempionate  Wittene (Vokietija) vėl užkopė ant pjedestalo – jam įteiktas sidabro medalis. Perėjimas į suaugusių grupę buvo sunkus, daug žadantis, bet nerezultatyvus. Neskaitant 1998 metais iškovotos penktos vietos Europos čempionate, Mindei tvirtai prilipo itin pajėgaus vidutinioko ir perspektyvaus imtynininko vardas. Anuomet atleto treneriai šypsojosi – varžybose burtų valia jam būtinai teks grumtis su septyniais metais vyresniu Segejum Lištvanu. Baltarusio barjeras buvo užkerėtas, tačiau palaužti jį pavyko pačiu reikalingiausiu momentu. Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse Ežerskis vis dėlto nugalėjo ir Lištvaną, ir Hasseną Fkiri iš Tuniso, bet pralaimėjo Saldadzei. Aštunta vieta olimpiadoje atletui suteikė daugiau pasitikėjimo, bet pergalės pačios savaime neėjo. Reikėjo naujų pokyčių.
2005 m. rugsėjo mėnesį sporto mokyklos iniciatyva buvo surengta pirmoji Lietuvoje imtynių šventė. Siekiant pritraukti kuo daugiau žiūrovų, ji vyko ne sporto salėje, o Šiaulių miesto vasaros estradoje. Vienas pagrindinių šventės tikslų buvo supažindinti šiauliečius su visomis imtynių šakomis.